Overslaan naar content

Privacy Statement Sollicitanten

Algemeen Als u solliciteert op een vacature via de website werkenbij.jaarbeurs.nl kunt u online een formulier invullen en uw CV en motivatie achterlaten. Jaarbeurs vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Jaarbeurs zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden. In dit privacy statement kunt u lezen hoe Jaarbeurs met uw gegevens omgaat. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Jaarbeurs is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn: Jaarbeurs B.V. Postbus 8500 3503 RM Utrecht solliciteren@jaarbeurs.nl 030 - 295 59 11 Persoonsgegevens Voor de afhandeling van uw sollicitatie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;

 • Voorletters;

 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummers en e-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Opleidingsniveau;

 • Beschikbaarheid;

 • Inhoud van uw CV;

 • Inhoud van uw motivatie;

 • Inhoud van communicatie met Jaarbeurs;

 • Rapportages van assessments en andere testen (indien van toepassing);

 • Bankrekeningnummer (voor onkostenvergoeding);

 • Betalingsbewijs vervoer (voor onkostenvergoeding);

 • IP adres en klikgedrag.

Doelen van verwerking De persoonsgegevens, die in het kader van sollicitatieprocedures door Jaarbeurs worden verkregen, worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Werving en selectie;

 • Beoordeling van de geschiktheid voor een functie;

 • Afhandeling van gemaakte onkosten;

 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging;

 • Verbetering sollicitatieprocedure;

 • Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten;

 • Maken van analyses en rapportages;

 • Verbeteren website en analyseren websitegebruik;

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Grondslag Jaarbeurs gebruikt uw persoonsgegevens met het oog op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of op grond van de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van Jaarbeurs. Als u wordt aangenomen verwerkt Jaarbeurs uw persoonsgegevens om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Tevens kan Jaarbeurs uw persoonsgegevens gebruiken om haar website www.werkenbij.jaarbeurs.nl te verbeteren en de sollicitatieprocedure zo efficiënt mogelijk te maken. Derden Jaarbeurs maakt voor haar sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals de leverancier van het wervings- en selectiesysteem en het systeem voor de betaling van de onkostenvergoeding. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen op grond van een rechterlijk bevel. Bewaartermijn De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie verstrekt aan Jaarbeurs worden bewaard tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure of een jaar in portefeuille indien Jaarbeurs uw toestemming daarvoor heeft gekregen. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij Jaarbeurs te benaderen. Heeft u de baan gekregen en komt u in dienst bij Jaarbeurs, dan worden uw gegevens onderdeel van uw personeelsdossier. Doorgifte buiten de EU Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen vanwege het gebruik van diensten van Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die buiten de EU worden verwerkt een gelijkwaardig beschermingsniveau houden, treffen we de noodzakelijke en passende maatregelen. Cookies Jaarbeurs maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, het gebruik van onze websites te analyseren, het delen van social mediacontent mogelijk te maken en gerichte advertenties te tonen. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid. Beveiliging Jaarbeurs heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang. Uw rechten, vragen en verzoeken Op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.  

 • Inzage: u heeft het recht om te vragen of Jaarbeurs persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, het recht op inzage in uw persoonsgegevens;

 • Rectificatie: u heeft het recht om Jaarbeurs te vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • Wissen: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (‘recht op vergetelheid’). De gegevens kunnen alleen worden verwijderd als deze niet juist of niet meer relevant zijn;

 • Beperken: u kunt een verzoek doen om de verwerking van uw persoonsgegevens door Jaarbeurs te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat jaarbeurs uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of de verwerkte gegevens mogelijk onjuist zijn;

 • Bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

 • Dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen tot overdracht van uw digitale persoonsgegevens als de persoonsgegevens zijn verstrekt op basis van uw toestemming of een overeenkomst met Jaarbeurs.

Wilt u uw rechten uitoefenen of heeft u vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Jaarbeurs? Stuur dan een bericht naar: Jaarbeurs B.V. T.a.v. de afdeling Legal Postbus 8500 3503 RM Utrecht of een e-mail aan privacy@jaarbeurs.nl Jaarbeurs zal u in beginsel uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan zullen wij dit verzoek altijd respecteren. Meer informatie over uw privacyrechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jaarbeurs, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen privacy statement Jaarbeurs kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze websites gepubliceerd. Datum laatste wijziging: 17 oktober 2022